Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności – klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych lub usług dostępnych za ich pośrednictwem

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych PUBLIKATOR Sp. z o.o. lub usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów, w szczególności usług spółek z jej grupy kapitałowej (Grupa PTWP), takich jak Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. (PTWP SA), PTWP-ONLINE Sp. z o.o. (PTWP OL), PTWP Event Center Sp. z o.o. (PTWP EC).

Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Polityka Prywatności określa również niektóre warunki korzystania z serwisów internetowych oraz usług dostępnych za ich pośrednictwem.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych pogrupowano odpowiednio do tego, z czego korzysta dany użytkownik serwisu internetowego:

  1. Odwiedzanie i przeglądanie serwisów internetowych.
  2. Założenie i posiadanie konta w serwisach internetowych.
  3. Rejestracja i uczestnictwo w eventach.
  4. Newslettery i alerty.
  5. Prenumerata czasopism.
  6. Usługi Strefy Premium, Rankingi i raporty, Licencja na przedruki.
  7. Informacje o przysługujących prawach.
 1. Odwiedzanie i przeglądanie serwisów internetowych.
  1. Dane: adresy IP, pliki cookies i podobne dane o aktywności lub urządzeniach użytkownika.
  2. Administratorem danych jest PUBLIKATOR Sp. z o.o. jako wydawca serwisów internetowych.
   Dane kontaktowe: ul. Cieszyńska 3A, 15-425 Białystok, odo@ptwp.pl.
  3. Dane przetwarzamy w celach:
   1. umożliwienia wygodnego korzystania z serwisów,
   2. monitorowania nadużyć,
   3. informowania o treściach i usługach spółek z Grupy PTWP lub partnerów administratora, których lista znajduje się tutaj,
   4. udostępniania przestrzeni reklamowej, prowadzenia marketingu, dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników, prowadzenia statystyk,
   5. pomiarów jakości i skuteczności,
   6. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
  4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
  5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem serwisów, w tym nieodpłatnie, na zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
  6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.
  7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.
 2. Założenie i posiadanie konta w serwisach internetowych.
  1. Dane: imię i nazwisko, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, stanowisko/student, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, miasto, kod pocztowy, województwo, ulica, kraj, dane logowania (e-mail oraz hasło). W przypadku niektórych usług także fotografia.
   Korzystanie z niektórych usług kierowanych do danych branż lub specjalności wymaga założenia konta, a w takim przypadku może wiązać się z przetwarzaniem dodatkowych informacji nt. posiadania gospodarstwa rolnego, związków z branżą meblową/łazienkową, posiadania tytułu architekta lub posiadania uprawnień lekarskich i numeru prawa wykonywania zawodu.W przypadku logowania się do konta za pośrednictwem innej platformy – weryfikującej i uwierzytelniającej użytkownika – otrzymujemy także dane od podmiotów udostępniających daną usługę, tj. Facebook, Google lub LinkedIn.

   W przypadku, gdy dane usługi dostępne poprzez konto wymagają przetwarzania innych danych niż dane przetwarzane w związku z samym posiadaniem konta jw., zastosowanie do takiego przetwarzania będą miały także informacje z niniejszej Polityki Prywatności na temat przetwarzania w związku z daną usługą.

  2. Administratorem danych jest PUBLIKATOR Sp. z o.o. jako wydawca serwisów internetowych.
   Dane kontaktowe: ul. Cieszyńska 3A, 15-425 Białystok, odo@ptwp.pl.
  3. Dane przetwarzamy w celach:
   1. umożliwienia wygodnego korzystania z serwisów oraz usług dostępnych za ich pośrednictwem, w szczególności z wykorzystaniem jednolitej platformy internetowej (bez konieczności odrębnych logowań, ponownego zapisu danych przy korzystaniu z różnych usług),
   2. weryfikacji tożsamości użytkownika na potrzeby monitorowania nadużyć lub weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług,
   3. informowania o treściach i usługach spółek z Grupy PTWP lub partnerów administratora, których lista znajduje się tutaj,
   4. prowadzenia marketingu, dopasowania treści i reklam do specjalności, branż lub zainteresowań użytkowników,
   5. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
   6. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
  4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
   W przypadku niektórych usług, danych lub rodzajów przetwarzania, użytkownik jest proszony odrębnie o potwierdzenie wyrażenia zgody. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
  5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, w tym nieodpłatnie, na zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam, na zapewnieniu użytkownikom jednolitej platformy internetowej z dostępem do wielu usług.
  6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.
  7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. Rejestracja i uczestnictwo w eventach.
  1. Dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, stanowisko/student, kraj, kod pocztowy, miasto, województwo, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, dane logowania (adres e-mail oraz hasło). W przypadku niektórych usług także fotografia.
  2. Administratorem danych jest PUBLIKATOR Sp. z o.o. jako wydawca serwisów internetowych.
   Dane kontaktowe: ul. Cieszyńska 3A, 15-425 Białystok, odo@ptwp.pl.
  3. Dane przetwarzane będą w celach:
   1. rejestracji na event oraz założenia indywidualnego konta w systemie rejestracyjnym, które będzie umożliwiać zmianę danych uczestnika i dostęp do innych usług świadczonych przez spółki Grupy PTWP,
   2. weryfikacji tożsamości podczas wejścia na teren obiektów, w których odbywać się będzie event, wydruku i wydania odpowiedniego identyfikatora,
   3. dodatkowej weryfikacji tożsamości podczas wejścia na wydarzenia lub do stref z ograniczonym dostępem (Strefa Premium/Strefa VIP itp.),
   4. pośredniczenia w rezerwacji miejsca noclegowego i jej rozliczeniu,
   5. umożliwienia umawiania spotkań pomiędzy zarejestrowanymi uczestnikami eventu z wykorzystaniem dedykowanego komunikatora na urządzenia mobilne (dostępnego jako dodatkowa usługa),
   6. marketingu usług i komunikowania się przez spółki Grupy PTWP z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS-y),
   7. udostępnienia danych organizatorom, partnerom i sponsorom eventu w celu umożliwienia im komunikowania się z uczestnikiem lub marketingu ich usług – w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefony, SMS-y); dane odbiorców danych jw. będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach eventu lub w materiałach informacyjnych.
   8. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
   9. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
  4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich oraz niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit. c ppkt. iv. oraz ppkt. ix.)
  5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności eventów i liczby uczestników eventu, dostarczeniu im możliwości komunikowania się pomiędzy sobą, dostarczeniu sponsorom i partnerom informacji o uczestnikach eventu, w tym umożliwieniu szerokiemu kręgowi osób nieodpłatnego uczestnictwa w evencie, informacji o usługach innych spółek z Grupy PTWP lub partnerów i sponsorów, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
  6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. organizatorom, partnerom i sponsorom eventu; listy takich odbiorców danych będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach eventu lub w materiałach informacyjnych.
  7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. Newslettery i alerty.
  1. Dane: w związku z zamówieniem newslettera przetwarzany może być wyłącznie adres email (jeśli użytkownik nie poda innych danych).
   W przypadku usługi alertów wymagane będzie założenie konta, w tym podanie dodatkowych danych potwierdzających możliwość otrzymywania treści kierowanych do określonych branż lub specjalności – w takich przypadkach zastosowanie znajdą również informacje z pkt. 2 niniejszej Polityki Prywatności na temat przetwarzania w związku z założeniem i posiadaniem konta.
  2. Administratorem danych jest PUBLIKATOR Sp. z o.o. jako wydawca serwisów internetowych.
   Dane kontaktowe: ul. Cieszyńska 3A, 15-425 Białystok, odo@ptwp.pl.
  3. Dane przetwarzane będą w celach:
   1. przesłania zamówionego newslettera i/lub alertów; weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług,
   2. marketingu usług i komunikowania się przez spółki Grupy PTWP z korzystającymi z newslettera i/lub alertów,
   3. dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
   4. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
   5. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
  4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit. c ppkt. i. oraz v.) oraz niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
  5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i atrakcyjności newsletterów, alertów i innych serwisów informacyjnych Grupy PTWP, zwiększeniu ilości zamawianych newsletterów, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
  6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.
  7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Prenumerata czasopism.
  1. Dane: adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, stanowisko/student, adres.
   W przypadku zamówienia tej usługi przez serwis internetowy wymagane będzie założenie konta, w tym podanie dodatkowych danych potwierdzających możliwość otrzymywania treści kierowanych do określonych branż lub specjalności – w takich przypadkach zastosowanie znajdą również informacje z pkt. 2 niniejszej Polityki Prywatności na temat przetwarzania w związku z założeniem i posiadaniem konta.Dodatkowe dane możemy otrzymywać od operatorów płatności, umożliwiających dokonanie płatności za usługę (np. nt. statusu płatności).
  2. Administratorem danych jest PUBLIKATOR Sp. z o.o. jako wydawca serwisów internetowych.
   Dane kontaktowe: ul. Cieszyńska 3A, 15-425 Białystok, odo@ptwp.pl.
  3. Dane przetwarzane będą w celach:
   1. realizacji i rozliczenia zamówienia; weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług,
   2. marketingu usług i komunikowania się przez spółki Grupy PTWP z korzystającymi z usługi,
   3. dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
   4. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
   5. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
  4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit. c ppkt. i. oraz v.) oraz niezbędność do realizacji pozostałych celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
  5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i atrakcyjności usługi i innych serwisów informacyjnych i usług Grupy PTWP, zwiększeniu ilości zamawianych usług, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
  6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym kolportaż, wysyłkę, serwis lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej.
  7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku celów określonych w lit. c ppkt. i. oraz v. przez czas nie dłuższy niż okres przedawnienia odpowiednich roszczeń.
 6. Usługi Strefy Premium, Rankingi i raporty, Licencja na przedruki.
  1. Dane: adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, stanowisko/student, adres, NIP.
   W przypadku zamówienia tej usługi przez serwis internetowy wymagane będzie założenie konta, w tym podanie dodatkowych danych potwierdzających możliwość otrzymywania treści kierowanych do określonych branż lub specjalności – w takich przypadkach zastosowanie znajdą również informacje z pkt. 2 niniejszej Polityki Prywatności na temat przetwarzania w związku z założeniem i posiadaniem konta.Dodatkowe dane możemy otrzymywać od operatorów płatności, umożliwiających dokonanie płatności za usługę (np. nt. statusu płatności).
  2. Administratorem danych jest PUBLIKATOR Sp. z o.o. jako wydawca serwisów internetowych.
   Dane kontaktowe: ul. Cieszyńska 3A, 15-425 Białystok, odo@ptwp.pl.
  3. Dane przetwarzane będą w celach:
   1. realizacji i rozliczenia zamówienia;
   2. umożliwienia wygodnego korzystania z usług, w szczególności z wykorzystaniem jednolitej platformy internetowej (bez konieczności odrębnych danych logowania/logowań przy korzystaniu z różnych usług),
   3. weryfikacji tożsamości użytkownika na potrzeby monitorowania nadużyć, weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług,
   4. marketingu usług i komunikowania się przez spółki Grupy PTWP z korzystających z usługi,
   5. dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
   6. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
   7. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
  4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit. c ppkt. i oraz vi.) oraz niezbędność do realizacji pozostałych celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
  5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i atrakcyjności usługi i innych serwisów informacyjnych i usług Grupy PTWP, zwiększeniu ilości zamawianych usług, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
  6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym kolportaż, wysyłkę, serwis lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej.
  7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku celów określonych w lit. c ppkt. i. oraz v. przez czas nie dłuższy niż okres przedawnienia odpowiednich roszczeń.
 7. Informacje o przysługujących prawach.
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługują następujące prawa:

  1. prawo żądania dostępu do danych,
  2. prawo żądania sprostowania danych;
  3. prawo żądania usunięcia danych,
  4. prawo żądania przeniesienia danych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  6. prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  8. prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.

  W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisach lub w związku z usługami dostępnymi za ich pośrednictwem można się kontaktować z administratorami danych pod adresem odo@ptwp.pl.

PTWP
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *